Cua de foc

Cua de foc
David Madueño
Papers de Versàlia, Sabadell, 2020

Víctor Mañosa

Un efecte de la pandèmia ha estat la invisibilització d’alguns llibres, postergant presentacions, suspenent lectures o diluint-los en una massa de novetats retingudes. És probable que aquest sigui el cas de Cua de foc (Papers de Versàlia, 2020), el cinquè llibre de poesia publicat per David Madueño d’entre els quals voldria destacar Els murs incerts i Osques (Témenos, 2015 i 2017, respectivament). Al primer,l’autor mostrava la intempèrie a la qual s’ha vist abocada una generació que ha hagut d’abandonar qualsevol aspiració a seguretats i certeses, començant per uns murs que es puguin anomenar llar. Amb Osques, Madueño projectava a l’interior la mirada sobre aquesta devastació: “Repassa veritats / per treure’ls brillantors. / Et seran negades: / deixa que llampurnegin. / Qui sap si el seu esclat / t’haurà de fer de guia. / Fins i tot quan cauen, / els fars ens enlluernen”.

La poètica de Madueño, es caracteritza per un to reflexiu, per un pensament de mida rigorosament humana que pretén deixar constància de la desempara en què vivim però també del constant afany de la vida per obrir-se pas: la de Madueño és una poètica de la resiliència, de la resistència íntima, de la callada fermesa.

La poesia de Madueño sol contenir, també, espais per a la memòria personal (i sabem que mai la memòria és estrictament personal). A Cua de foc aquesta memòria s’expressa a través del cos i les seves ferides o de la malaltia. Es diria que aquí el cos és un atanor: el recipient on projectar els processos de l’ànima, que imagina i genera. Certament, la mirada és interior, però no abstreta ni estrictament autoreferencial.

Cua de foc és una obra en dos moviments, el d’una foscúria magmàtica i el de la germinació constituïda. Al primer moviment, que dona títol al llibre, hi trobem imatges primigènies i magmàtiques: el foc, la forja, la lava, la brasa, l’espurna, el llamp. He volgut veure en ell, encara, part del moviment intern d’Osques, però aquí transmutat en quelcom més intens i germinal, on les imatges adquireixen una alta intensitat impulsades pel seu contingut arquetípic. D’aquesta primera part, en destaco també els poemes que dedica a la seva reflexió sobre la literatura en general i la poesia en particular. Reflexions que trobarem als tres darrers poemes de la primera part (“Poètica”, “Cànons” o “Sedàs”) i que serveixen com a autèntica declaració de l’actitud de Madueño com a poeta i com a lector de sensibilitat oberta: “Obre el paladar de l’emoció, / Flexiona els músculs de la pensa / i espera, com un / ésser bivalve, / les onades de la vulgaritat / per filtrar-ne la sorra. ”

Al segon moviment, Raval de dins, els poemes expressen una major obertura, allò germinal és ara germinat i manifest. En destaco dues seccions que m’han semblat especialment delicades: Acadèmia i Extramurs. A la primera, Madueño reprèn un dels seus temes recurrents, la relació que s’estableix entre els alumnes i el professor, amb poemes plens d’amor a la canalla i a la literatura.

AVIONS DE PAPER

Fa estona que l’examen
l’ha vençuda, i es dedica
a fer rebrecs d’un full
per aconseguir un avió.
I quan ja té enllestits
fuselatge, ales i cua,
s’entreté a decorar-lo,
amb una cura inèdita
fins avui
en tasques més prosaiques.
I el desig d’enlairar-se
la pren, de marxar a l’aventura
d’un món impossible
on només l’anhel
és capaç d’abastar
il·lusions vençudes
per les lleis i els deures
que aquí l’afeixuguen.
Mentre els seus companys aprenen
els rudiments de l’ús
del tren d’aterratge,
no tem emprendre el vol,
que serà curt, però iridiscent
com els colors que duu a l’estoig.

A Extramurs, trobem bells poemes com ara “Marcs” o “Pärnu”, que llegim amb la llum filtrada de Finlàndia i Estònia respectivament.

PÄRNU

El Bàltic no escolta ningú.
Tan sols crea una planúria
de convit a passes perdudes:
més enllà hi ha l’inconegut,
que prefigura el to grisenc
del seu argent, i les algues mústigues
que entapissen el mapa de la riba.
Com el peu que en la mar s’endinsa
sense que el cobreixi del tot.
Així de lent és desaparèixer.

Com és costum als llibres de Madueño, els poemes s’acompanyen de les fotografies de Zita Vehil, sempre bellíssimes, a les quals el blanc i negre de l’acurada edició de la Col·lecció Zona blanca de Papers de Versàlia, no ha restat força.

[Un efecto de la pandemia ha sido la invisibilización de algunos libros, postergando presentaciones, suspendiendo lecturas o diluyéndolos en una masa de novedades retenidas. Es probable que éste sea el caso de Cua de foc [Cola de fuego] (Papers de Versàlia, 2020), el quinto libro de poesía publicado por David Madueño, de entre los que quisiera destacar Els murs incerts [Los muros inciertos] y Osques [Huescas] (Témenos, 2015 y 2017, respectivamente). En el primero, el autor mostraba la intemperie a la que se ha visto abocada una generación que ha tenido que abandonar dolorosamente cualquier aspiración a seguridades y certezas, empezando por unos muros que se puedan llamar hogar. Con Osques, Madueño proyectaba hacia el interior la mirada sobre esta devastación: “Repasa verdades / para quitarles brillos. / Te serán negadas: / deja que relampagueen. / Quién sabe si su estallido / tendrá que hacerte de guía. / Hasta cuando caen, / los faros nos deslumbran”.

La poética de Madueño, se caracteriza por un tono reflexivo, por un pensamiento de tamaño rigurosamente humano que pretende dejar constancia del desamparo en el que vivimos pero también del constante afán de la vida por abrirse paso: la de Madueño es una poética de la resiliencia, de la resistencia íntima, de la callada firmeza.

La poesía de Madueño suele contener también espacios para la memoria personal (y sabemos que nunca la memoria es estrictamente personal). En Cua de foc esta memoria se expresa a través del cuerpo y sus heridas o de la enfermedad. Se diría que aquí el cuerpo es un atanor: el recipiente en el que proyectar los procesos del alma, que imagina y genera. Ciertamente, la mirada interior, pero no ensimismada ni estrictamente autorreferencial.

Cua de foc es una obra en dos movimientos, el de una oscuridad magmática y el de la germinación constituida. En el primer movimiento, que da título al libro, encontramos imágenes primigenias y magmáticas: el fuego, la forja, la lava, la brasa, la chispa, el rayo. He querido ver en él todavía parte del movimiento interno de Osques, pero aquí transmutado en algo más intenso y germinal, donde las imágenes adquieren una alta intensidad impulsadas por su contenido arquetípico. De esta primera parte, destaco también los poemas que dedica a su reflexión sobre la literatura en general y la poesía en particular. Reflexiones que encontraremos en los tres últimos poemas de la primera parte (Poètica, Cànons o Sedàs) y que sirven como auténtica declaración de la actitud de Madueño como poeta y como lector de sensibilidad abierta: “Abre el paladar de la emoción, / Flexiona los músculos del pensamiento / y espera, como un / ser bivalvo, / las olas de la vulgaridad / para filtrar su arena.”

En el segundo movimiento, Raval de dins, los poemas expresan una mayor apertura, lo germinal es ahora germinado y manifiesto. Destaco dos secciones que me han parecido especialmente delicadas: Acadèmia y Extramurs. En la primera, Madueño retoma uno de sus temas recurrentes, la relación que se establece entre los alumnos y el profesor, con poemas llenos de amor a los chavales y a la literatura.

AVIONES DE PAPEL

Hace rato que el examen
la ha vencido, y se dedica
a hacer pliegues en una hoja
para conseguir un avión.
Y cuando ya tiene terminados
fuselaje, alas y cola,
se entretiene en decorarlo,
con un cuidado inédito
hasta la fecha
en tareas más prosaicas.
Y el deseo de despegar
la posee, de irse a la aventura
de un mundo imposible
donde sólo el anhelo
es capaz de abarcar
ilusiones vencidas
por las leyes y los deberes
que aquí le agobian.
Mientras sus compañeros aprenden
los rudimentos del uso
del tren de aterrizaje,
no teme emprender el vuelo,
que será corto, pero iridiscente
como los colores que lleva en el estuche.

En Extramurs encontramos bellos poemas como “Marcs” o “Pärnu”, que leemos con la luz filtrada de Finlandia y Estonia respectivamente.

PÄRNU

El Báltico no escucha a nadie.
Sólo crea una llanura
de invitación a pasos perdidos:
más allá está lo incógnito
que prefigura el tono grisáceo
de su plata, y las algas mustias
que tapizan el mapa de la orilla.
Como el pie que en el mar se adentra
sin que lo cubra por completo.
Así de lento es desaparecer.

Como es costumbre en los libros de Madueño, los poemas se acompañan de las fotografías de Zita Vehil, siempre bellísimas, a las que el blanco y negro de la esmerada edición de la Colección Zona blanca de Papers de Versàlia, no ha restado fuerza.]

(Traducción de Víctor Mañosa)